logo bezpieczni 2016 50

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W NIEMCZECH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE JEST OBOWIĄZKOWE*

ZAMÓW DARMOWĄ I BEZPIECZNĄ OFERTĘ

* zgodnie z § 5 SGB V (Kodeks Prawa Socjalnego)

sytuacja rodzinna
Zdrowotne

Zdrowotne (6)

Zmiana Kasy Chorych w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym możliwa jest co 18 miesięcy. Jeżeli zatem jesteś już ubezpieczona/y w jednej z ustawowych kas chorych, przekonaj się, że w innej kasie chorych możesz płacić mniejsze składki za te same usługi medyczne. Na dodatek otrzymasz prezent za zmianę ubezpieczyciela oraz rok darmowego ubezpieczenia protez dentystycznych jak i ubezpiezcenie ochrony prawnej pacjenta. Zmianę kasy chorych możesz rozpocząć już dzisiaj wypełniając ten formularz.

 

Niemieckie Kasy Chorych (Krankenkasse) wypłacają swoim członkom bonusy pieniężne w wysokości od 100 do 800 euro w skali roku za podejmowane działania oraz badania profilaktyczne jak i zdrowy tryb życia. Wczesne wykrycie chorób i zapobieganie chorobom przynosi kasom chorych wymierne korzyści finansowe w postaci uniknięcia wysokich kosztów leczenia nie wykrytych lub późno wykrytych chorób.

 

Kasy chorych wypłacją więc swoim członkom dywidendy finasowane z pozytywnego wyniku ekonomicznego, z jakim zamykają swój rok finansowy. Działania profilatyczne członków kas chorych odgrywają tutaj znaczącą rolę: im mniej osob chorych, tym mniejsze koszty działania kasy chorych i witym samym większa dywidenda, którą można wypłacić członkom kasy chorych.

 

Inną postacią bonusów są zwroty składek członkowskich wypłacane za niekorzystanie z usług medycznych finansowanych przez kasy chorych. Zdrowy tryb życia może prowadzić bowiem do sytuacji, że pomoc medyczna i lekarska stają się przez jakiś przynajmniej czas zbędne.

 

Jeszcze inną formą bonusów są różnego rodzaju programy profilaktyczne prowadzone również przez Twoją kasę chorych.

 

Wypełnij formularz, dzięki któremu otrzymasz szczegółowe informacje z jakich programów i możliwości możesz skorzystać w Twojej Kasie Chorych. 

Każdy ubezpieczony w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym ma prawi do wyboru jednej z wielu kas chorych, która będzie pokrywać świadczenia zdrowotne i przyjmować składki ubezpieczenia. Wysokość składki od osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 15,5 % dochodu brutto (przy czym pracodawca pokrywa 7,3 %, a pracownikowi potrącane jest 8,2 % od dochodu brutto). We wszystkich kasach chorych wysokość składki jet taka sama. Kasy chorych różnią się jednakże katalogiem świadczeń dodatkowych, które każda z nich pokrywa, jak również możliwościami oszczędności za udział w różnych programach zdrowotnych. Wybierz najkorzystniejszą kasę chorych w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym i zobacz, w której z nich możesz zaoszczędzić.

Każdy ubezpieczony w ustawowej kasie chorych ponosi tzw. wkłady własne (Zuzahlungen oder Eigenanteil). Dopłata ta wynosi z reguły 10 % ceny świadczenia przy czym nie więcej niż 10,- € i nie mniej niż 5,- €. Jeśli świadczenie kosztuje mniej niż 5,- € - ubezpieczony uiszcza pełną kwotę. Każdy powyżej 18-tu lat ponosi dopłaty za leki, opiekę domową, środki opatrunkowe, lecznicze i pomocnicze, konieczne dojazdy, leczenie szpitalne, ambulatoryjną i stacjonarną rehabilitację.

Za każdą uiszczoną dopłatę musi zostać wystawione potwierdzenie wpłaty. Te potwierdzenia należy zbierać i dodatkowo uważać na to, by widniało na nich nazwisko ubezpieczonego. Po przekroczeniu granicy dopłat określonej na podstawie dochodu (dla bezrobotnych granica ta wynosi 83,- €) należy wraz z wnioskiem o wypłatę nadpłaconych dodatków i zwolnienie z dalszych w bieżącym roku dołączyć owe potwierdzenia w oryginale w kasie chorych.

 

Pobyt w szpitalu

Za każdy dzien pobytu w szpitalu należy uiścić 10,- € dopłaty własnej. Liczba dni, za które należy zapłacić, ograniczona jest jednakże do 28 w ciągu roku. 

 

Zabiegi rehabilitacyjne

Za każdy dzień stacjonarnych zabiegów rehabilitacyjnych należy zapłacić 10,- € dopłaty własnej.

 

Dopłata do leków

Za każdy lek należy uiścić dopłatę w wysokości 10 % jego ceny nie więcej jednakże jak 10,- i nie mniej niż 5,- €. Jeśli lek kosztuje mniej niż 5,- € ubezpieczony płaci pełą cenę.

 

Dodatkowe świadczenia (masaże, opieka nad chorym w domu itp.)

 Dopłata wynosi 10 % ceny świadczenia i 10,- € za wydanie skierowania.

System niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego składa się z:
- ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung),
- prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (private Krankenversicherung).

Jakie ubezpieczenie dla kogo?

  • Obowiązkowemu ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

- zatrudnieni pracownicy (przy rocznym wynagrodzeniu do 54.900 EUR albo miesięcznym do 4.687,50 EUR),
- uczący się zawodu (Auszubildende),
- emeryci,
- studenci,
- praktykanci,
- pobierający świadczenia socjalne dla bezrobotnych,
- rolnicy, artyści i publicyści.

Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w ustawowych kasach chorych posiadają także:
- prowadzący działalność gosp. (Selbststaendige),
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR.

Zasadniczo możliwość tę mają ci, którzy w przeszłości podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu, a przez zmianę ich sytuacji zawodowej mogliby podlegać prywatnemu ubezpieczeniu.

Zadania wyznaczone ustawowemu ubezpieczeniu przejmują kasy chorych (Krankenkassen), w których ubezpieczają się podlegający temu ubezpieczeniu. Ponieważ katalog usług medycznych, jakie obejmuje ubezpieczenie ustawowe musi być honorowany przez wszystkie kasy chorych, nie ma wielkiej różnicy w tym, kto ubezpieczony jest w jakiej kasie.
 
  • Obowiązkowemu prywatnemu ubezpieczeniu podlegają:
- zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 54.900 EUR (mają jednakże do wyboru albo prywatne ubezpieczenie albo dobrowolną przynależność do ustawowej kasy chorych),
- urzędnicy (Beamte) niezależnie od wysokości dochodów,
- prowadzący samodzielną działalność gosp. (Selbststaendige) - obowiązkowo od 01.01.2009.
 
Prowadzącym w Niemczech jednoosobową firmę/działalność gospodarczą zaleca się zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które chroni przed finansowym konsekwencjami w przypadku konieczności lekarskiej interwencji i za niższe składki proponuje wyższe i lepszej jakości świadczenia medyczne. Możliwe jest jednakże dobrowolne członkowstwo tych osób w ustawowym ubezpieczeniu w jednej z Kas Chorych (Krankenkasse).


 
Zmiana przepisów od 01.01.2015:
 
Różnice w ubezpieczeniach w różnych kasach chorych wyrażają się jedynie w katalogu usług medycznych, które każda z kas proponuje. Poza ustawowo uregulowanymi usługami, które muszą być sfinansowane przez Krankenkasse, wiele z nich wpisuje do katalogu usług takie, do których sfinansowania nie jest zobligowana ustawowo. Z dniem 01.01.2009 weszła bowiem w życie zmiana systemu opłacania ubezpieczenia zdrowotnego w ustawowych kasach chorych. Została wprowadzona jednolita dla wszystkich kas chorych wysokość składek. Do końca 2014 roku wynosiła ona 15,5 % od wysokości zarobków (7,3% płacił pracodawca a pracownikowi odciąganych było 8,2% od wysokości dochodów brutto). Pracownik obciążany był zatem o 0,9 % większą składką i to w każdej z ustawowych kas chorych. Nowością od 01.01.2015 roku jest dobrowolność tej dodatkowej składki. Każda z kas chorych może zatem indywidualnie decydować czy obciąży swoich członków dodatkową składką oraz w jakiej będzie ona wysokości. Od tej pory kasy chorych mogą znowu konkurować pomiędzy sobą różnymi stawkami ubezpieczenia.
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są do kas chorych. Te przekaują te środki do funduszu zdrowotnego (Gesundheitsfond), który dzieli te środki na kasy chorych według ilości ich członków i innych czynników, np. ilości członków kasy chorych w podeszłym wieku lub ciężko chorych. Do funduszu (Gesundheitsfond) dokłada się także niemieckie państwo ze środków budżetowych.
 
Bezrobotni
Pobierający świadczenia dla bezrobotnych (ALG I i II) są ustawowo ubezpieczeni w kasie chorych przez odpowiedni JobCenter.

Ubezpieczenie obowiązkowe/rodzinne
Zasadniczo ten podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ten, kto znajduje się w stosunku pracy. Małżonek/małżonka (jeśli nie pracuje) oraz dzieci objęci są ubezpieczeniem rodzinnym. W tym celu główny ubezpieczony musi zgłosić członków swojej rodziny w kasie chorych do bezskładkowego współubezpieczenia. To samo dotyczy pobierających ALG I i II.
 
 
Ciągle masz wątpliwości jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? - Wypełnij ten formularz a potem porównaj otrzymane oferty... 

Tutaj możesz sam po niemiecku znaleźć najtańszą kasę chorych

 

ubezpieczenia w Niemczech   *   niemieckie ubezpieczenia   *   ubezpieczenie zdrowotne   * ubezpieczenie emerytalne   * ubezpieczenie na życie   *   ubezpieczenie komunikacyjne   * ubezpieczenie samochodu w Niemczech   *   ubezpieczenia dla Polaków w Niemczech   *   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Niemczech   *   oferty niemieckiego ubezpieczenia po polsku   *   ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech